Y Bwrdd

Cafodd deg o aelodau eu hethol i’r Bwrdd yn 2020-2021. Mae’r broses enwebu yn digwydd bob Gorffennaf-Awst.

Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol wedi agor enwebiadau ar gyfer aelodau’r Bwrdd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022. 

Mae lle i 12 o aelodau ar y Bwrdd ac mi fydd dyddiad cau yr enwebu ar ddydd Sadwrn 31ain o Orffennaf am 5yh. 

Mae modd cyflwyno enwebiadau trwy ebostio gwybodaeth@cyfathrebu.cymru gan gyflwyno enw’r un a enwebir a rhif ffôn.  

Aelodau a Enwebwyd i’r Bwrdd 2020-2021

Angharad Mair  

Cyflwynydd teledu, colofnydd, cyn-athletwraig ac un o gyfarwyddwyr cwmni Tinopolis ydy Angharad Mair.  

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, dechreuodd ei gyrfa gyda’r BBC. Yn 1990 dechreuodd weithio i gwmni teledu Agenda, yn cyflwyno’r rhaglen deledu cylchgrawn Heno ar S4C.  

Mae Angharad yn rhedeg marathonau. Cystadlodd ym Mhencampwriaeth Athletau’r Byd yn Athens yn 1997. 

Barrie Jones 

Mae Barrie Jones yn gyn Gyfarwyddwr Golygyddol a Phrif Olygydd NWN Media, gyda chyfrifoldeb am eu papurau newydd dyddiol, wythnosol a’i wefannau a’r draws y gogledd a’r canolbarth. 

Mae ar hyn o bryd yn gweithio fel Uwch Olygydd Ymgynghorol papur ‘Y Cymro’ ac mae’n cyfrannu’n achlysurol ar Radio Cymru. 

Mae ganddo brofiad dros bedwar degawd mewn newyddiaduraeth a bu’n olygydd y papur dyddiol ‘The Leader‘ yn y Gogledd Ddwyrain a Swydd Gaer Lloegr am gyfnod helaeth. 

Sefydlodd gwrs mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam a chafodd ei ethol i fwrdd rheoli Cymdeithas Golygyddion Prydain. 

Beti George 

Cardi o bentre Coedybryn ger Llandysul yn wreiddiol ydy Beti George. 

Dechreuoedd ei gyrfa fel gohebydd i’r BBC yn Abertawe. Cyflwynodd raglenni Heddiw a Newyddion am flynyddoedd ac hefyd rhaglenni cerdd a dogfen. 

Mae’n gyflwynydd llwyfan Cystadleuaeth Canwr y Byd ac yn gyflwynydd rhaglen Radio Cymru – Beti a’i Phobl – a ddechreuodd ym 1985. 

Mi wnaeth raglenni radio a theledu ar Dementia i S4C ac i’r BBC. 

Ennillod un o’r rheiny – David and Beti: Lost for Words fedal aur yng Ngwyl Ffilmiau Efrog Newydd. 

Mae hi’n Gymrawd ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, a Phrifysgol De Cymru.

Bethan Jones Parry 

‘Yr hogan ‘na o Eifionydd’ yn ôl John Roberts Williams. 

Yn newyddiadura, darlledu, ysgrifennu, cyflwyno, arwain, cadeirio a dysgu ers y ganrif ddiwethaf. 

Betsan Powys 

Ymunodd Betsan Powys â BBC Cymru fel newyddiadurwraig hyfforddedig ym 1989, cyn ymuno â’r ystafell newyddion yng Nghaerdydd fel gohebydd dwy-ieithog aml-gyfryngau. Symudodd i adrodd ar faterion cyfoes ym 1994. 

Dechreuodd Betsan Powys gyflwyno ar raglen Newyddion ar S4C, fel prif ohebydd materion cyfoes Ewrop yn y gyfres Ewropa, ac ymunodd â Huw Edwards i gyflwyno rhaglenni arbennig yr etholiadau yn y Deyrnas Unedig. Daeth nôl o Lundain i Gaerdydd i weithio i BBC Cymru cyn cael ei phenodi’n Olygydd Gwleidyddol BBC Cymru. 

Penodwyd Betsan fel Golygydd BBC Radio Cymru ble y bu am bum mlynedd tan 2018.  

Hi bellach yw cyflwynydd Pawb a’i Farn.   

Euros Lewis  

Euros Lewis yw sefydlydd cwmni cynhyrchu Wes Glei. Mae’n gyfarwyddwr, yn 
gynhyrchydd ac yn awdur sgriptiau.  

Mae e’n gerddor dawnus. 

Marc Webber 

Mae gan Marc bron 30 mlynedd o brofiad yn y cyfryngau. O Ben-y-Bont-ar-Ogwr yn wreiddiol, dechreuodd ei yrfa fel sylwebydd chwaraeon ar Red Dragon Radio yn Nghaerdydd. Mae wedi bod yn Bennaeth Cynnwys ITV.com, golygydd fideo aml-blatfform PA ac hefyd gweithio ar FT, LBC, The Sun a France 24.  

Mae e hefyd wedi bod ymgynghorydd digidol gyda UTV, rhan pwyllgor digidol S4C a barnwr Gwŷl Cyfryngau Celtaidd. Ar hyn o bryd, mae’n weithio fel uwch darlithydd mewn newyddiaduraeth yn Mhrifysgol Northampton ac fel gohebydd pêl-droed ar ran theledu a radio BBC. 

Nia Ceidiog 

Nia Ceidiog yw sefydlydd cwmni cynhyrchu Ceidiog. Mae hi’n gyflwynwraig, yn gynhyrchydd, uwch gynhyrchydd ac yn gyfarwyddydd teledu.  

Mae hi’n godwraig pwysau.

Owain Gwilym 

Cyfansoddwr, ymchwiliwr, a rheolwr label cerddoriaeth o orllewin Cymru sy’n arbenigo mewn cynnwys digidol.

Rhisiart Arwel  

Cyn gynhyrchydd ac uwch gynhyrchydd adran adloniant HTV Cymru. Cynhyrchydd a chyfarwyddwr llawrydd yn paratoi rhaglenni dogfen a drama.  

Mae e wedi rheoli ymgyrchoedd marchnata i S4C ac wedi bod yn gerddor proffesiynol.